Treasurer

Staff

 

Tom Burkett - Smyth County Treasurer
Phone: (276)782-4059
Fax: (276)782-4060
Email: smythtreasurer@smythcounty.org

Debbie Schwartz, Chief Deputy
Phone: (276)782-4059
Fax: (276)782-4060
Email: dschwartz@smythcounty.org

Christy Hutton, Deputy I

Phone: (276)782-4059
Fax: (276)782-4060
Email: chutton@smythcounty.org

Christan Taylor, Deputy I
Phone: (276)782-4059
Fax: (276)782-4060
Email: ctaylor@smythcounty.org

JoElla Smith, Deputy I
Phone: (276)782-4059
Fax: (276)782-4060
Email: jsmith@smythcounty.org